https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

http://4muiqo.yunke5.com

http://9vyaug.5670011.com

http://g6icz6.radoxuk.com

http://qo6tbo.hmfila.com

http://hgnyco.w3daily.com

http://q00qzr.93bus.com.cn

http://9j65go.sjsheikh.com

http://mj66d5.fuzzine.com

http://6awrha.techyeah.cn

http://11y0o5.sizehas.com

洛阳网首页 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  图片 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

法院公安联手 “老赖”难逃法网

您当前的位置 : 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2018-10-20 09:09
传奇合击1.76大极品 对于在易地扶贫搬迁过程中存在的各种问题、矛盾和困难,我们每年都要组织大规模、有针对性的、比较强有力的实地稽察检查,力求把它们解决好。

 随着立案登记制的实施,法院案件量逐年激增,执行案件数量居高不下,而一些“老赖”为了躲避执行,往往一逃了之,给本就繁重的执行工作带来了更大的阻力,解决人难找、财难寻的问题成为破解执行难的关键。

 为了能够精准定位“老赖”,提高执行效率,洛龙区人民法院联手公安机关建立信息共享机制,查找“老赖”行踪,化解执行难题。

 陈某诉宋某民间借贷一案,经洛龙区人民法院主持调解,双方达成调解协议,约定宋某于2018-10-20前归还陈某190万元借款及利息。

 调解书签了,宋某却不履行还款义务,一再推脱。2018-10-20,陈某向法院申请强制执行,在执行过程中,被执行人宋某电话不接,人也不见踪迹。执行人员多次到银行、房管局、车管所查找财产线索,但终无所获。于是该院协调公安机关,将宋某纳入公安网络布控范围。

 今年4月17日12时许,公安机关发现被执行人宋某在洛龙区某网吧使用身份证登记上网,立即将这一信息通知法院。法院执行局干警接到通知后,立即赶到网吧,将正在上网的宋某带回法院。经干警做工作无果后,法院对宋某实施了司法拘留。

 被执行人高某与申请人李某民间借贷纠纷一案,欠款标的35万元,之前双方达成和解协议,已经履行5万元,洛龙区人民法院通过查询系统扣划其银行存款1万元。案件没有执行完,被执行人高某却对法官避而不见,法院传唤也拒不到庭,余款迟迟不愿履行。

 前不久,公安机关查控到高某在伊川县一酒店登记住宿,执行干警得到消息后将住在酒店的高某带回法院。最终,高某让其好友赵某先带3万元,在法官见证下,当场交给申请人李某。同时,高某表示将于今年6月1日之前将余款交到法院,双方达成和解。

 与公安建立信息共享机制,是洛龙区人民法院为解决执行难问题打出的一记重拳。借助公安机关信息优势,洛龙区人民法院解决了“人难找”的问题,真正使“老赖”寸步难行、无处遁形。

 洛龙区人民法院副院长郭钟常介绍,该院将下落不明的被执行人名单定期提交公安机关,公安机关采取技术手段在全省布控。这些“老赖”,无论是去网吧、住酒店、坐火车还是乘飞机,只要使用了身份证就会被监控到;一旦发现被执行人线索,公安机关会第一时间通知法院,使法院找寻“老赖”的过程更有针对性。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 方姗 程大瑞)

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑: 史戎戎 ]
相关阅读
 • ·阿扎胞苷等17种抗癌药纳入医保
 • ·宝宝腿纹不对称,是疾病在发信号?
 • ·二胎时代下,带孙父母的心理健康你关注过吗?
 • 50后、60后、70后 进藏咋玩听大家说
  50后、60后、70后 进藏咋玩听大家说
 • ·56岁,开着“家常版”房车去旅行
 • ·教养孙子,她自有一套
 • ·因舞蹈爱上旅游 老姐妹们走遍大江南北
 •  
   
  新闻排行
 • 洛阳聂泰路将北延直通牡丹桥 全长2.5公里
 • 注意!洛阳这两路段调整为单行道
 • 洛阳机场年旅客吞吐量首破百万人次大关
 • 洛阳市城乡一体化示范区一批道路建设...
 • 洛阳市第一人民医院、洛阳市第二中医...
 • 洛阳中心城区建成汽车充电桩近600个
 • 李亚会见中移在线董事长陆文昌
 • 记者跑腿:公园免费开放 为何不让拍摄...
 • 《洛阳市市直部门绩效考核办法(修订...
 • 洛阳一老太跳湖轻生 巡逻保安王铁灿湖...
 • 百姓呼声
  市规划局:机场枢纽规划方案正在研究中
  聂泰路方案正在按照市规委会意见修改完善中
  精彩图片
  洛阳一老太跳湖轻生 巡...
  洛阳:描绘“诗和远方...
  洛阳500户重度残疾人家...
  罐车被追尾甲醇泄漏 消...
  精彩热帖

  “情定东方红”集体婚礼

  孟津卫坡街景拾零

  凤湖秋色

  民居瑰宝"党家村”
  /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
  /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
  /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
  生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
  交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
  政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
  网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
  优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
  资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
   
  版权声明:洛阳日报报业集团版权所有,未经书面授权,禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话:0379-65233520
  洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号

  互联网新闻信息服务许可证 编号:4112012002  信息网络传播视听节目许可证 编号:1608238 增值电信业务经营许可证 编号:豫B2—20060064 
  网络服务:(0379)65233606 65233616 业务咨询:(0379)65233618 65233767 传真:(0379)65233529
  地址:洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编:471023
  本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话:(0379)65233605

  北京南 黄沙 夏河 琢初桥 磨刀儿胡同 凤凰桥头 西营房 金秋苑社区 子午街道 六官营子镇 安阳 马宗乡 两当县 木奇镇 桂阳 茫拉乡 延津县 茂霞村 中科院地理所 龙禧园 竹杆胡同 林业带村委 浙江江干区彭埠镇 临漳 尧头镇
  河南早餐加盟 特色小吃早点加盟 五芳斋早餐加盟 早餐馅饼加盟 早餐配送加盟
  早点加盟店有哪些l 早餐行业加盟 特色早点加盟店 新尚早餐加盟 全球加盟网
  天津早点加盟 哪里有早点加盟 范征早餐加盟 众望早餐加盟 早餐餐饮加盟
  正宗早点加盟 连锁店加盟 加盟早点车 早点小吃店加盟 包子早点加盟