https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

http://e5vpcj.sgribbon.com

http://5mzs65.njhlw.com

http://dq6ohj.feipinchuli.com

http://fsep0q.ragta.cn

http://esfay0.ngi3e.com

http://0czfsj.44matti.com

http://160v6m.techyeah.cn

http://dl0hp6.wjc-wish.cn

http://0wsrex.shzys.cn

http://caxcq1.paxluxi.com

1.3万眼机井全通电 淄博6月底前全面实现村村供电到井口

2018-10-18 22:38:00 来源: 大众网淄博频道 作者: 仇晶

  大众网淄博5月5日讯记者 仇晶 通讯员 崔磊)“感谢电力部门的‘井井通电’惠民工程,彻底解决了以前村里用电线路电压低、成本高、村民用着不方便的问题。这是方便咱农民灌溉,促进农产品增产、农民增收、农业增效的大好事!”淄博市经开区北郊镇固玄店村村主任裴海军看着村头安装建设中的变压器喜上眉梢。今年,国网淄博供电公司对六区三县所有像固玄店村一样的村庄全面开展“井井通电”工程,所有工程预计于6月底完工,届时全市1.3万眼机井将全部通电。

  5月5日,记者来到周村区固玄店村,国网淄博供电公司员工正在对该村实施“井井通电”工程。固玄店村拥有农田300多亩,村里的一台200千伏安变压器承担着村里20眼机井的灌溉供电,由于负荷容量不够,在浇灌高峰期只能保证10眼机井正常工作,灌溉效率大大降低。而“村村通电”工程实施完毕后固玄店村的300亩农田中的十眼机井将全部通上电,届时村民只需一按开关,电泵就能将水井中的水抽上来直接引到村民的农田。

  村主任裴海军在绿油油的麦地尽头算着村里的经济账。他说,以前村民为了浇地,要从村里顺出电线到地头,一家一家排队用。一亩地浇一天,一户要浇四五天,村里的300亩地要浇半个多月。原先部分村民怕延误浇灌时间,会使用柴油机带动抽水泵抽水灌溉,浇一次地就要占用三四个人,大大增加了成本。而且浇灌一亩地要用3至4升燃油,成本在18元左右。可是“井井通电”工程正式实施后,时间、人力、金钱成本都将大大压缩,村民只需要来到田间地头一按开关,用电就能抽水浇地,一个人就可以,并且一亩地用电在10度电左右,价格在6元左右。

  “这么好的工程,还不用我们村里出一分钱,村民都非常感激你们。”裴海军拉着淄博供电公司的工作人员说道。

  负责现场施工的淄博供电公司周村分中心专工傅乐也向记者介绍:“这次我们将在村子原有的200千伏变压器的基础上,再新上一台200千伏安变压器,同时新建0.4千伏线路2.2千伏,这样该村剩余的10眼机井也能正常开展工作了,村民农田灌溉效率将大大提升。”

  据介绍,国网淄博供电公司建设的“井井通电”工程是国网公司实施的一项民心工程,主要是解决灌溉中出现的供电质量差、变压器过载等问题,通过新上变压器、新建线路改善灌溉供电质量。2016年,淄博供电公司完成6310眼机井通电,2017年,淄博供电公司计划在全市新建、改造10千伏线路123.57千米,配变593台,配变容量74.15兆伏安,低压线路1225.68千米,实现6777眼机井通电。目前,工程已经全面展开,预计所有“井井通电”工程将于6月底全部完工。

初审编辑:马鑫

责任编辑:王盈盈

相关新闻
推荐阅读
燕郊首钢生活区 草堰 同乐村 郝家店村 叶埠桥 箜篌 庄头村委会 锦龙克基站 台前 密云果园小区 城港南村 双沟社区 二号大街文溯路口 通红甸彝族苗族乡 华林集团 新宫桥 季市镇 荥阳 吉山一路 西万年 河沿道振河里 西场镇 豪山乡 渭河道 古城集村委会
早餐加盟排行榜 豆浆早餐加盟 特色早点加盟店 自助早餐加盟 早点铺加盟
江西早点加盟 油条早餐加盟 早点加盟商 营养早点加盟 早点加盟好项目
早餐类加盟 早点来早餐加盟 早餐加盟品牌 全国连锁加盟 早点加盟好项目
特色小吃早点加盟 加盟 早点 早餐工程加盟 早点餐饮加盟 湖南特色早点加盟