https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

http://ebzbmw.yizuhome.cn

http://tqfzvk.fuzzine.com

http://a5gewj.bagsupplyer.com

http://eam4wi.cnzs.net.cn

http://bukn6d.yccgs.com

http://t8vebo.hsstocks.com

http://xw9yvi.jdrubber.cn

http://sl7r7v.nudgietv.com

http://fepjiu.wjc-wish.cn

http://n2qifv.sizehas.com

大童保险南通变更营业场所未报保监局

1.76合击 俱乐部认为这是个严重的失误。

2018-10-18 中华网投资

中国经济网北京5月5日讯 近日,江苏保监局公布行政处罚决定书〔2017〕36号,大童保险销售服务有限公司江苏分公司南通营业部变更营业场所,未向江苏保监局书面报告。江苏保监局决定对大童保险销售服务有限公司江苏分公司作出警告并处罚款六千元的行政处罚。

具体如下:

苏保监罚〔2017〕36号

受处罚单位:大童保险销售服务有限公司江苏分公司

地 址:南京市秦淮区中山东路300号2幢1601室

主要负责人:章晓斌

2015年5月,大童保险销售服务有限公司南通营业部将营业场所由南通市南大街189号鼎典大厦609室变更为南通市开发区惠泽路8号能达财富大厦9楼。变更营业场所后,大童保险销售服务有限公司南通营业部负责人徐燕向你公司总经理章晓斌进行了口头报告。截至2018-10-18,你公司尚未向我局书面报告大童保险销售服务有限公司南通营业部变更营业场所的事项。

你公司上述行为违反了《保险专业代理机构监管规定》(2015年修订)第十四条第(二)项的规定,依据《保险专业代理机构监管规定》(2015年修订)第七十条的规定,我局责令你公司改正,决定对你公司作出警告并处罚款六千元的行政处罚。

当事人应当在接到本处罚决定书之日起持缴款码到财政部指定的12家代理银行中的任一银行进行同行缴款。逾期,将每日按罚款数额的3%加处罚款。(缴款码将在处罚决定书送达时告知)

如不服本处罚决定,可在接到本处罚决定之日起60日内依法向中国保监会申请行政复议或在6个月内向南京市中级人民法院提起行政诉讼。逾期不履行处罚决定,又不申请复议或起诉的,我局将申请人民法院强制执行。

江苏保监局

2018-10-18

打印 推荐 编辑:李观金 来源:中国经济网

>相关报道
投资首页 | 股票 | 基金 | 理财

乌拉街满族镇 洲河 杨同 南半壁街胡同 定慧东里社区 无棣镇 横沿乡 摇鞍镇乡 喀麦隆 张格庄镇 路庄桥 宁远 米粮屯村 安远镇 奴玛乡 保利红棉花园 桥南街道 崇岗乡 上冈镇 大毕庄镇赵沽里 上焦寺四街 大店乡 三里亭村 昌洲乡 勤中
早餐包子加盟 北京特色早点加盟 知名早餐加盟 加盟放心早点 春光早点工程加盟
早点工程加盟 众望早餐加盟 四川早点加盟 大福来早点加盟 放心早点加盟
早餐项目加盟 早餐面馆加盟 天津早点加盟 包子早餐加盟 湖北早餐加盟
早餐亭加盟 自助早餐加盟 加盟放心早点 早餐粥店加盟 早餐店加盟